HomeOver SSVANBI

ANBI informatie SSV:

De Stichting Samen Verder  (SSV) in Culemborg is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor de SSV belastingvoordelen, maar ook voor donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Details over deze voordelen zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Statutaire naam:         Stichting Samen Verder Culemborg
KvK nummer:               41059404
Datum oprichting:       06-04-1978
RSIN nummer:             8026.05.618
Bezoekadres:               Meerlaan 25, 4103XZ Culemborg

Telefoonnummer:       ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur: 0345 52 05 21
E-mailadres:                 info@stichtingsamenverder.com
Website:                        www.stichtingsamenverder.com

Doelstelling:
De Stichting Samen Verder in Culemborg stelt zich ten doel om ouderen en mensen met een beperking in Culemborg te ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren. Zij doet dit aanvullend op de reguliere hulpverlening.

Beleidsplan:
zie document organisatie en werkwijze

Bestuurssamenstelling:
zie bestuur op website

Beloningsbeleid:
Er zijn geen betaalde medewerkers. Alle medewerkers, dus inclusief projectleiding en bestuur, ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding voor aantoonbaar gemaakte kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
zie website en Fonds goede doelen

Balans en/of staat van baten en lasten met toelichting:
zie Jaarverslagen