HomeOver SSVFonds Goede Doelen

Fonds 'Goede Doelen' van SSV

Stichting Samen Verder (SSV) heeft de financiële mogelijkheid om naast de financiering van haar projecten ook goede doelen te ondersteunen.

Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling van het fonds 'Goede Doelen', de procedure van aanvragen, de criteria voor verlening van een bijdrage en de toegekende donaties.

Doelstelling SSV: 

 • bevorderen van zelfstandigheid en welbevinden van ouderen en mensen met een beperking
 • welbevinden van de vrijwilligers van SSV

Het fonds 'Goede Doelen' is dienstbaar aan de doelstelling van SSV. Bijdragen uit het fonds 'Goede Doelen' moeten om die reden passen binnen de doelstelling van SSV.

Het fonds 'Goede Doelen' kan aangewend worden ter ondersteuning van:

 • organisaties met projecten / initiatieven die zich richten op de doelstelling
 • individuele personen waar hulp aan wordt verleend

Criteria voor verlenen van ondersteuning:

 • organisaties
  • te subsidiëren projecten of initiatieven moeten zich richten op bovengenoemde doelstelling in ruime zin;
  • het project of initiatief moet in Culemborg worden uitgevoerd, of elders als een Culemborger daar als verantwoordelijke bij betrokken is;
  • eenmalige of (van te voren vast te stellen) meerjarige bijdrage aan een duidelijk omschreven project of activiteit als geheel;
 • individuele hulpverlening
  • te ondersteunen individuele personen c.q. gezinnen die vallen binnen de doel-stelling van de stichting;
  • woonachtig zijn in Culemborg;
 • de ondersteuning heeft in principe een eenmalig karakter.

Procedure:

 • SSV werft geen projecten via de pers, maar via de netwerken en contacten van de medewerkers van onze stichting;
 • aanvragen van organisaties:
  • schriftelijk aanvragen bij het Bestuur van Stichting Samen Verder Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg bestuur@stichtingsamenverder.com
  • motivatie, begroting en public relations voorstel toevoegen
  • uitsluitend rechtspersonen
 • aanvragen van personen:
  • gemotiveerd voorstel van "vertrouwenspersoon" aan Bestuur Stichting Samen Verder, Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg. E-mail: bestuur@stichtingsamenverder.com
  • uit de aanvraag blijkt dat de ondersteuning aanvullend is op de reguliere hulpverlening.

Toekenning:

Toekenning vindt plaats via een bestuursbesluit, zo nodig na het inwinnen van aanvullende informatie.

 • De secretaris zorgt voor de communicatie met de aanvrager en legt de besluitvorming vast.
 • De penningmeester regelt de zakelijke kant.
 • De PRAC verzorgt de publiciteit.

Middelen:

De omvang van het fonds 'Goede Doelen' wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening vastgesteld door het bestuur.

Gesteunde doelen in 2017:

Door de gunstige financiële positie van de stichting, waarbij aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan, maar daarboven nog ruimte in de begroting aanwezig was, was er ook in 2017 financiële ruimte om goede doelen te ondersteunen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting.

 • Voor de Stichting Enoa werd in 2017 € 2.500 gereserveerd. Na indienen van declaraties ten behoeve van voor de oprichting gemaakte kosten, beoordeelt het bestuur of deze voor vergoeding in aanmerking komen. Indien dit het geval is vindt uitbetaling plaats tot een maximum van € 2.500.
 • Na het overlijden van onze voormalige voorzitter is door zijn bekenden en relaties geld gedoneerd. Stichting Samen Verder zal de opbrengst van deze donaties verdubbelen en ter besteding aanbieden aan de Elisabethhof. De stichting heeft over de besteding hiervan regelmatig contact gehad met de familie en de Elisabethhof, maar in het jaar 2017 is het nog niet gekomen tot overeenstemming over het beoogde doel.
 • Via verschillende vluchtelingenorganisaties hebben we 6 Syrische gezinnen mogen helpen bij het inrichten van hun huis door spullen ter beschikking te stellen vanuit de kringloopwinkel.
 • De Cliëntenraad van Zorgcentrum Beatrix Culemborg ontving een financiële bijdrage in de aanschaf van een zgn. “tovertafel” voor de bewoners van dit zorgcentrum. De cliëntenraad had zelf door allerhande acties al € 4.000 gegenereerd maar kwam nog € 2.500 tekort. Gezien het mooie doel besloot het bestuur van Stichting Samen Verder unaniem de volledige aanvraag te honoreren. Ook de afhandeling van  deze aanvraag is in 2017 nog niet afgerond.
 • Advertentie in het blad van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)
 • De SSV neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Mede dankzij deze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!