HomePrivacy

         

    Privacy Verklaring

 

Algemeen

De Stichting Samen Verder, hierna genaamd SSV, neemt de bescherming van persoons gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De SSV houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die de SSV bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

De SSV zal geen persoonsgegevens doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden. In voorkomende gevallen zullen wel alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde dienst te leveren en waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt om de persoonsgegevens te waarborgen. Ook zullen wij persoonsgegevens delen met derden indien we hier wettelijk toe verplicht worden.
 
De SSV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  *  Er is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de ICT systemen,
  *  Slecht een beperkt aantal medewerkers heeft met aangepast account wijzigingsrechten,
  *  De medewerkers zijn alle geïnstrueerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens,
  *  Persoonsgegevens zijn opgeborgen in alleen voor gekwalificeerde medewerkers toegankelijke ruimten of kasten,
  *  Periodiek worden de maatregelen geëvalueerd.
 
-   Klanten:
De SSV bewaard de persoonsgegevens die door u verstrekt worden om een dienst af te nemen van de SSV voor zolang als noodzakelijk is om deze uit te voeren. Met name betreft het de aanvragen van ritten met Klaartje, de deelname aan de diverse andere projecten en abonnering op nieuwsbrieven. Na beëindiging van de betreffende dienst worden de verstrekte persoonsgegevens maximaal 13 maanden bewaard en daarna geheel verwijderd, dan wel geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden. Alleen op verzoek van u zelf kan een vermelding in de database blijven bestaan voor ontvangst van de SSV Nieuwsbrief of uitnodiging voor bijeenkomsten.
-   Website:
De SSV en onze webbouwer Websteen verzamelen geanonimiseerde informatie over het gebruik van deze website. Deze gegevens verzamelt de SSV met behulp van cookies, welke op uw harde schijf geplaatst worden. Functionele cookies zorgen dat onze website goed werkt. Analytische cookies meten het gebruik van de site, waardoor we onze website kunnen verbeteren. Van andere cookies zoals Marketing-, Social media- en  tracking cookies wordt niet gebruikt gemaakt.
Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten. Toegang tot de website blijft dan mogelijk.
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
-   Medewerkers:
De SSV bewaard de persoonsgegevens die door u verstrekt worden bij de inschrijving als vrijwilliger en medewerker bij de SSV voor zolang u niet uitschrijft of uitgeschreven wordt. Na beëindiging van uw inschrijving als medewerker worden de verstrekte persoonsgegevens maximaal 13 maanden bewaard en daarna geheel verwijderd, dan wel geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden. Alleen op verzoek van u zelf kan een vermelding in de database blijven bestaan voor ontvangst van de Nieuwsbrief of uitnodiging voor bijeenkomsten.


Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de SSV van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door de SSV of één van diens medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de SSV te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De SV kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden geven aan voornoemde verzoeken.
Magen de SSV uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Aanpassingen Privacy Statement

De SSV behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 

Klachten, vragen en informatie

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct  contact met de SSV op. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Als u nadere informatie wilt over de manier waarop de SSV met uw persoonsgegevens omgaat, of wilt u dat uw persoonsgegevens gewijzigd of verwijderd worden, dan kunt u contact opnemen met het Projectbureau van de SSV.
De SSV zal op klachten en vragen zo snel mogelijk inhoudelijk reageren, uiterlijk binnen 3 weken.
 

Contactgegevens

Projectbureau Stichting Samen Verder
Meerlaan 25
4103 XZ Culemborg
(0345) 520 521
op werkdagen 09.00 - 12.00 uur
info@stichtingsamenverder.com